Myndighetskontakt og samfunnspåvirkning

Alle selskaper påvirkes av politiske beslutninger og opinionen

Politiske beslutninger som påvirker bedrifter og organisasjoner, øker stadig i antall. Samtidig blir det vanskeligere å forutsi framtidige beslutninger, og i hvilken retning opinionen vil snu. Viktigheten av myndighetskontakt er derfor større enn noen gang.

Myndighetskontakt handler om brobygging mellom næringsliv, organisasjoner og politiske instanser. En velutviklet strategi for myndighetskontakt avhenger særlig av tre faktorer: god forståelse av det politiske klimaet, politiske målsetninger og interessentpåvirkning (herunder lobbyvirksomhet).

MSLGROUP opererer i skjæringspunktet mellom næringsliv, myndigheter og media. Vi tilbyr strategisk rådgivning til bedrifter og virksomheter som møter politiske utfordringer og risiko i sin forretningsvirksomhet.

Vår tilnærming

Myndighetskontakt er kunsten av diplomati: det handler om å etablere langsiktige relasjoner med interessenter som påvirker selskapets vilkår. Opinionen vil også påvirke selskapers vilkår, og må derfor betraktes på lik linje med diplomati. Til sammenlikning handler lobbyvirksomhet om å presentere en sak for å kunne være en del av en politisk dagsorden og beslutningstaking.

Selskaper blir i dag påvirket av flere og flere politiske avgjørelser, samtidig som opinionen blir desto vanskeligere å forutsi. For å oppnå sine mål må selskapene derfor tolke det politiske miljøet, forstå politiske prosesser, bygge relasjoner med politikere og formidle sine budskap til politikere. Myndighetskontakt blir derfor et sentralt element i organisasjoners kommunikasjonsstruktur.

Vi i MSLGROUP har tung ekspertise på politikk og beslutningsprosesser. Vi baserer vår innsikt på et bredt politisk nettverk i Norge, Norden og Brüssel. Gjennom avanserte analyseverktøy for politikk og næringsliv, gir vi råd som danner grunnlag for politiske prioriteringer, påvirkning av opinionen og beslutningstakere.

Vi tilbyr:

  • Utvikling av budskap som skal påvirke målgrupper og media
  • Alliansebygging for å fremme lovgivende og regulerende agendaer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
  • Utarbeidelse av politiske analyser for ulike nivåer og sektorer
  • Utvikling av politiske kampanjer og strategier
  • Bistand til å øke bevisstheten knyttet til problemstillinger, produkter, teknologier og tjenester
  • Omdømmebeskyttelse i krisesituasjoner
  • Opprettelse av partnerskap og støtte fra opinionsledere
  • Posisjonering som opinionsleder
  • EU-rådgivning, blant annet gjennom vårt kontor i Brüssel
Back to Top