Yay or nay, UK?

brexit-1462470589PAa

Men Brexit vil føre til forandringer uansett utfall.

 

Av Rina Brunsell Harsvik

Det er kun timer før det britiske folk går til stemmeurnene for å avgjøre om Storbritannias fremtid ligger i den europeiske union eller ikke, og i EU og alle medlemslandene diskuteres høylytt virkningene av britenes eventuelle utmeldelse. MSLGROUP Norge har sett på hva våre ulike søsterkontorers vurderinger er nå rett for avstemningen. Hva slags konsekvenser vil en eventuell utmeldelse få for EU og for de andre EU-landene? Her er innspill fra et par av kontorene.

Brussel

I EUs hovedstad, Brussel, har det lenge vært diskutert hva Brexit kan føre til av endringer. Så sterke har diskusjonene vært at da vår medarbeider, Gulsum Koc, besøkte EU-hovedstaden i mars var flere prosesser sterkt forsinket eller skjøvet ut i tid på grunn stor usikkerhet rundt virkningene av Brexit. Hva slags konsekvenser får man av utmeldelsen? Hvordan blir de nye maktkonstellasjonene? Men først og fremst handlet utsettelsene om at man ønsket mest mulig forutsigbarhet rundt vedtakene i de større sakene.

Fra vårt Brussel-kontor meldes det om en krevende tid. Fornektelse, utmattelse og panikk er stikkordene som fremheves. Fornektelse, fordi man mener at virkningene av en utmeldelse er så store at ingen rasjonelle aktører vil gjennomføre dette. Utmattelse, fordi man innser egen utilstrekkelighet ved å stadig stikke hodet i sanden. Både EUs egne institusjoner og det brede omland rundt har ofte sett innover og brukt tiden på store mengder med programmer og initiativer istedet for å svare på de grunnleggende spørsmålene; hva skal den europeiske unionen stå for, hvordan skal mål og middel forandres for å gjenspeile et sosialt, økonomisk og geopolitisk miljø som stadig forandrer seg? Panikk, for omfattende og uforutsigbare konsekvenser, og en lang periode med usikkerhet for næringsliv, investorer og innbyggere er i vente. Allerede nå jobbes det med alternative planer for markedsstrategier, finansielle modeller, HR-policy og myndighetskontakt. I et nøtteskall vil man bruke enorme mengder med energi og ressurser gjennom hele perioden til Brexit er fullstendig gjennomført.

Det estimeres at dette vil ta om lag to år. I tillegg må man gjennomføre nye runder med forhandlinger med EU som igjen vil ta 4-6 år. Dersom britene blir i EU vil det likevel bli en rekke endringer på grunn av den nye Storbritannia-EU avtalen som ble inngått i februar i år.

Brexit vil resultere i vidtrekkende konsekvenser. Noen er allerede klare. Endringer i det finansielle markedet, investeringer vil endre retning og marked, og mulige reaksjoner hos andre euro-skeptiske land vil ganske sikkert skje. Andre konsekvenser kjenner vi ikke i dag, men kan være svært omfattende.

Tyskland

Storbritannia er Tysklands tredje største handelspartner. Ved en utmeldelse av EU vil ettervirkningene være store for tysk økonomi. Vil man tidsnok få på plass en bilateral avtale mellom Storbritannia og EU innen Brexit er gjennomført? Hva vil den inneholde? Vil for eksempel EU-standarder fortsatt gjelde i Storbritannia? Tyske investorer vil sannsynligvis vurdere å etablere seg andre steder før dette er på plass uansett. Det er mindre attraktivt å investere i et land som har trukket seg ut av verdens største marked. Investorer ønsker der, som alle andre steder i verden, å minimere risiko. Det vil de sannsynligvis ikke finne i Storbritannia post Brexit.

Ironisk nok kan Tyskland tjene på Brexit, selv om tyske medier nok overdriver hvor stor denne fordelen vil bli. Store deler av Europas finansnæring befinner seg i City of London og er regulert etter britenes egne finansielle organer. Ved en eventuell Brexit vil finansnæringen befinne seg utenfor EU, og større europeiske virksomheter vil bli tvunget til å relokalisere sine hovedkontorer. Som Europas nest største finansielle by og hvor hovedkontoret til den Europeiske Sentralbanken befinner seg, vil Frankfurt fremstå som det åpenbare stedet man vil flytte til. Men hvorvidt Frankfurt vil overta Londons rolle som Europas finansielle hovedstad er det vel strengt tatt bare tyskerne som tror.

Sverige

I vårt nærmeste naboland, Sverige, slår de fast at EU er et imperium. Et imperium må vokse eller dø. På samme måte som at utmattelsen brer seg i Brussel, etterspør også svenskene hva EUs fundament er og skal være. Og man stiller seg allerede spørsmålet, blir det Swexit etter Brexit? Uansett utfall i Storbritannia vil status quo ikke være et fruktbart utfall.

Swexit kan være et mer gangbart alternativ enn å gå inn i et haltende monetær union med en klar risiko for stater i randsonen som for eksempel Sverige. Det blir sannsynligvis en ny folkeavstemning om euroen, som kan være ensbetydende med et være eller ikke være i unionen, altså en mulig Swexit.

Storbritannia

Samtidig foregår det en aldri så liten geopolitisk maktkamp innad i Storbritannia, det vil si mellom de konstitusjonelle landene Skottland, England, Wales og Nord-Irland som sammen utgjør Storbritannia. De har svært ulik tilnærming til spørsmål rundt medlemskap i EU, og utfallet av folkeavstemningen kan få tre interessante utfall:

  • Et flertall for utmeldelse hvor England og Wales med stor margin overkjører Skottland og Nord-Irlands flertall for å bli i EU
  • Et flertall for utmeldelse i England og Wales med minst mulig margin, eller tilnærmet delt på midten, men hvor Skottland og Nord-Irland redder i havn fortsatt medlemskap
  • Alle fire landene stemmer enstemmig for å bli i EU

Det første alternativet kan føre til at Skottland på ny tar opp forslaget om å løsrive seg fra Storbritannia. Nord-Irland på sin side kan ende opp med ha EU (Irland) som sin eneste nabo og kan følgelig reise spørsmål rundt egen situasjon, noe kanskje er det mest urovekkende for Storbritannia.

Med andre ord kan et flertall for utmeldelse føre til store endringer for de britiske øyer.

Yay or nay

Det er umulig å forutsi hva resultatet i morgen vil bli. Erfaringene fra folkeavstemningen om Skottlands løsrivelse og forrige parlamentsvalg gjør ikke spekulasjonene enklere. Uansett resultat er det helt sikkert at det vil bli endringer.

I februar i år fremforhandlet statsminister David Cameron en avtale mellom Storbritannia og EU. Slik oppsumerte han den på Twitter: «I have negiotiated a deal to give the UK special status in the EU.» Dersom folkeavstemningen resulterer i et fortsatt EU-medlemskap vil denne avtalen tre i kraft. Avtalen utfordrer flere av de såkalte fire frihetene – fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Avtalen innebærer at:

  • Britene forplikter ikke seg til å etterstrebe en videre politisk integrasjon i EU
  • Storbritannia vil fortsatt slippe å innføre Euro og beholde pundet
  • Landet vil fortsatt ha rett til å gjennomføre egne grensekontroller og ikke delta i Schengensamarbeidet (som Norge er en del av)
  • Landet kan tillate endrede nivåer til migrantenes barnebidrag og heller tilpasse dette til landet barnet er bosatt.
  • Det tillates å benytte en sosial nødbrems. Dersom Storbritannia anser at antall EU-migranter som får sosialbidrag blir så høyt at landets veldferdssystem trues, kan de begrense utbetalingene

I skrivende stund er det en dag igjen til folkeavstemningen i Storbritannia. I lang tid har kommentatorer og meningsmålinger vist en klar tendens for utmeldelse. Etter det tragiske mordet på Labour-politikeren Jo Cox har begge sider stanset valgkampanjene, og vinden har skiftet, viser de fleste av de siste målingene. Storbritannia og EU står sjokkert tilbake. Et anslag mot demokratiet har igjen skjedd i fredens Europa. Kan hende tipper det vektskålen?

Det eneste vi vet er at det blir forandring.

 

Takk til MSL/JKLs kontorer i Stockholm, Brussel, London og Berlin for innsiktsfulle analyser. Ønsker du lese hva våre kolleger i de ulike landene skriver om Brexit kan du lese her:

http://jklnewsroom.com/index.php/2016/06/18/qa-mslgroups-eu-affairs-lead-brexit/

http://jklnewsroom.com/index.php/2016/06/09/brexit-mean-germany/

http://jklnewsroom.com/index.php/2016/06/13/swexit-efter-brexit-en-essa-om-en-union-upplosning/

http://jklnewsroom.com/index.php/2016/06/21/leave-vote-also-mean-end-united-kingdom/

Back to Top